تصویر بنر

ميدوني قفل هوشمند چيه

ميدوني قفل هوشمند چيه

قفل هوشمنداشاره به قفل است که بر اساس قفل های مکانیکی سنتی بهبود یافته است، و باهوش تر و ساده تر از نظر ایمنی کاربر، شناسایی و مدیریت است. قفل هوشمند جزء اجرایی قفل درب در سیستم کنترل دسترسی است.

متفاوت از قفل های مکانیکی سنتی، قفل هوشمند یک قفل کامپوزیتی با ایمنی، راحتی و فناوری پیشرفته است. پس از نصب قفل اثر انگشت، بر عملکرد درب ضد سرقت تأثیری نمی گذارد. هیچ خطر ایمنی آشکاری در قفل وجود ندارد.

ثبات مهم ترین شاخص قفل اثر انگشت است، و به طور کلی بیش از یک سال استفاده واقعی طول می کشد تا به آرامی تثبیت و نهایی شود. مصرف کنندگان بهتر است تولیدکننده ای را انتخاب کنند که عمدتاً هنگام خرید قفل اثر انگشت تولید می کند.